การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์และการจัดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์