การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี