รูปแบบการเลี้ยงปล่อยและการผลิตไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์