การพัฒนาฟิล์มไคโตซานบ่งชี้ค่า pH อัจฉริยะรวมกับแอนโทไซยานินเพื่อบ่งชี้ความสดของเนื้อไก่