การสร้างรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการสูงวัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "Model of Elderly Entrepreneurial Networks to Strengthen the Community Economy", International Journal of Innovation, Creativity and Change. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 259-268