การผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม

Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 34-43
2022 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไชยยงค์ หาราช, "ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ต่อผลผลิตและเปอร์เซ็นต์โปรตีนของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ในระบบผลิตพืชอินทรีย์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 7-15
Publish Year National Conference 2
2021 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในระบบผลิตพืชอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไชยยงค์ หาราช, "ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ต่อผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 ในระบบผลิตพืชอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย