การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบคทีเรียตรึงรูปในเอการ์ผสมกรดพอลิกลูตามิกเพื่อส่งเสริมการเจริญของผักเศรฐกิจในแปลงปลูกของเกษตรกรเครือข่ายและการศึกษาผลกระทบจากการใช้กล้าเชื้อต่อสังคมแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2020 exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "Inoculation of Ensifer fredii strain LP2/20 immobilized in agar results in growth promotion and alteration of bacterial community structure of Chinese kale planted soil.", Scientific Reports , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 15857
Publish Year National Conference 2
2022 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "การใช้แอคติโนมัยซีทเป็นเชื้อปลูกเพื่อส่งเสริมการเจริญของพริกแดง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exโชติกา สรวิสูตร , exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "การแยกแอคติโนมัยซีทปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งการเจริญของ Bipolaris sp. และ Colletotrichum sp.", งานประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, Nakhornpathom นครปฐม ประเทศไทย