การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง

Publish Year National Conference 1
2019 exดุสิตพร ศริลักษณ์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารตัวเติมตอ่ สมบัติเชิงกลของฟิลม์ ยางธรรมชาติโปรตีนตํ่าผสมลิกนิน", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย