การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exKongpetch Jaruensri , inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutchapon Chiarasumran , "Preparation of Lipase Immobilized on Chitosan Beads for Biodiesel Production from Acid Oil", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020), 26 - 27 พฤศจิกายน 2020
Publish Year National Conference 1
2020 exวิภาวรรณ กิ่งแก้ว, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย