ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exSiraprapa Pitiphattharabun, exKornkamon Meesombad, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "MWCNT/Ti-doped ZnO nanocomposite as electrochemical sensor for detecting glutamate and ascorbic acid", International Journal of Applied Ceramic Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 467-479