การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เพิ่มคุณภาพเส้นไหมไทยหัตถกรรมเพื่อผลิตเส้นไหมย้อมสีพร้อมใช้

Publish Year National Conference 1
2020 exนภาวรรณ มาตรเจริญ, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของลำดับการย้อมที่มีต่อการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามบนผ้าไหม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย