การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เพิ่มคุณภาพเส้นไหมไทยหัตถกรรมเพื่อผลิตเส้นไหมย้อมสีพร้อมใช้