ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย