การพัฒนาโฟมคอมโพสิตย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกติกเอซิดและเซลลูโลสจากเส้นใยสับปะรด