โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลพลับ (Diospyros kaki Thunb.)