โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของพลับ (Diospyros kaki Thunb.) พันธุ์ ‘FUYU’