โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร เพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์