โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน (Development of Potential of Commercial Cultivar Persimmon Production)