ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม non fermenter ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Whole Genome Analysis of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates in Thailand", Infectious Disorders - Drug Targets, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, หน้า 1-7
2020 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Complete Genome Sequences of Four Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Thailand", Microbiology Resource Annoucement, ปีที่ 9, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า e00949-e00969