การพัฒนาชุดทดสอบอย่างเร็วสำเร็จรูปเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม