การวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม