แอพลิเคชันออนไลน์เพื่อการสำรวจปริมาตรไม้สักจากภาพถ่ายด้วยโดรน