ระบบเครือข่ายตรวจวัดและเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมแบบเวลาจริงสำหรับตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year National Conference 3
2020 exรวินท์ ศรีสมบูรณ์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสง LED และตรวจวัดภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), 26 - 27 พฤษภาคม 2020, นครสวรรค์ ประเทศไทย
2019 exคณุตฆ์ อินทร์ใจเอื้อ, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 - 7 มิถุนายน 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exปูรณสิทธิ์ ปิยวัชรวิจิตร, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย