การพัฒนาแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของการจัดการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Public Private Partnerships (PPPs) Guidelines for Vocational Education Provision Program in Industrial Trade", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2021, หน้า 999-1014