การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.จารุพร รักใหม่, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.อุษา ย้อนโคกสูง, "Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impactof dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensoryproperties, and glycemic index", Food Hydrocolloids for Health, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 100034-1-7
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exอุษา ย้อนโคกสูง, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งผสมสำเร็จรูปที่ปราศจากกลูเต็นและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสำหรับทำเค้กนึ่ง:ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากข้าวหอมมะลิและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไร", ASEAN Bioenergy and bioeconomy conference 2020, 23 - 26 กันยายน 2020, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย