แบบจำลองการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

Publish Year International Conference 1
2020 exChutima Wutthikhet, exNalina Phisanbut, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Business-intelligence framework for visualization and its associate text narration", 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย