การศึกษารูปแบบการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ที่แตกต่างกัน

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 63-82