การศึกษาและจำลองการเคลื่อนที่ของคนเดินเท้าในบริเวณที่มีการกระจายตัวของควันเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลอง microscopic model และ macroscopic model