การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 1
2021 exNumpilai, T., exCheng, C.K., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxide", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 401-427