ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมืองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย