การสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก