การเพิ่มปริมาณ Isoflavone aglycone ในถั่วเหลืองด้วยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมักด้วยกล้าเชื้อกลุ่ม Rhizopus