กิจกรรมการยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดไฮโดรโฟบินจากสายพันธุ์เห็ดในประเทศไทย