การพัฒนาเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว