การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย

Publish Year International Journal 2
2023 inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Mutual effects on mycotoxin production during co-culture of ochratoxigenic and aflatoxigenic Aspergillus strains", Mycotoxin Research, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 57-66
2022 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Interactive Inhibition of Aflatoxigenic Aspergillus flavus and Ochratoxigenic Aspergillus carbonarius by Aspergillus oryzae under Fluctuating Temperatures", Microbiology Research , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 114-127
Publish Year National Conference 1
2019 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, Citrinin, OTA and Zearalenone in Thai Glutinous Rice", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย