การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 exPrapaiporn THONGPROH, ex Jidapa Chunsku, exYutthana Sringurngam, exLikhit Waiprom, exSunchai Makchai, exMICHAEL COTA, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahmudul Hasan, exChantip Chuaynkern, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "A new species of the genus Hoplobatrachus Peters, 1863 (Anura, Dicroglossidae) from northwestern Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1135-1152
2019 exPaansri, P., exSiri, S., exPonpithuk, Y., exSuksavate, W., exSafoowong, M., exNuipakdee, W., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Short communication: Sexual dimorphism of hill blue flycatcher (cyornis banyumas) in hill evergreen forest, mae sa-kog ma biosphere reserve, Chiang Mai Province, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1544-1548
Publish Year National Conference 1
2019 exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่าภายหลังการฟื้นฟูบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย