การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟู ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exPaansri, P., exSiri, S., exPonpithuk, Y., exSuksavate, W., exSafoowong, M., exNuipakdee, W., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Short communication: Sexual dimorphism of hill blue flycatcher (cyornis banyumas) in hill evergreen forest, mae sa-kog ma biosphere reserve, Chiang Mai Province, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1544-1548
Publish Year National Conference 1
2019 exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่าภายหลังการฟื้นฟูบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย