การติดตามการเคลื่อนย้ายของคาร์บอนในระบบนิเวศยางพารา