การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำเพชรบุรี