การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2018 exฐาปนีย์ มีชํานาญ, exธเนศร์ สมบูรณ์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเทคนิคการประมาณค่าฝนร่วมกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขในลุ่มน้ำตาปี", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Engineering Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 141-152