การพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม์ไคเนสเพื่อเป็นสารต้านมาลาเรียกลุ่มใหม่