การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้งในประเทศไทยด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ