การพัฒนาศักยภาพการผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการประกอบอาชีพ

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, "Growth Rate and Sexual Performance of Domesticated Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Earthen Ponds", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022, หน้า 6235-1-8
2021 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inนายปณิธาน แก้วจันทวี, inนายเทพบุตร เวชกามา, "Breeding Performance of Wild and Domesticated Female Broodstock of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)", Journal of Fisheries and Environment , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 84-91
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inนายปณิธาน แก้วจันทวี, exนายอนุรักษ์ สุขดารา, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรสำหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 48-59
Publish Year National Conference 2
2022 exรุ่งทิวา คนสันทัด, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inนายอนุรักษ์ สุขดารา, "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus pelegicus) ที่เลี้ยงในระบบจำลองบ่อดินและบ่อที่ปูด้วยโพลิเอทิลีน", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2022 (SEAT-RMU 2022), 27 กรกฎาคม 2022, มหาสารคาม ประเทศไทย
2021 exนายอนุรักษ์ สุขดารา, exนางสาวประภาพร ดีมาก, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การประเมินแผนธุรกิจการผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) นิ่มภายในโรงเรือน", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564, 17 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย