หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา

Publish Year International Conference 2
2022 exAraya Kongpecth, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, "360 Degrees Object Detection Using Multiple ToF Sensors for Educational Robot", 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 พฤษภาคม 2022, เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2022 exJirayus Jirakiat, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exIsshiki Tsuyoshi, "Design and Implementation of Task Synchronization Method in BLE Mesh Network for Educational Robot", 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 16 มิถุนายน 2022, เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exวัชรินทร์ ขาวบุบผา, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ออกแบบโปรแกรมแบบจับต้องสาหรับหุ่นยนต์แขนกลชนิด 6 แกนด้วยรหัสแท่งแบบ 2 มิติ ชนิด Apriltag", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวัชรินทร์ ขาวบุบผา, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาโดยใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบจับต้องได้โดยการอ่านสเปกตรัมของแสง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2022 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์สำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบจับต้องได้ (Tangible programming)", Kasetsart University, 2022
2021 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างสำหรับติดตั้งหุ่นยนต์สำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบจับต้องได้", Kasetsart University, 2021