พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการที่พักแรมขนาดเล็กใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกท่องเที่ยวถนนข้าวสาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย