การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ในพื้นที่ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์