การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือจากน้ำปลาเพื่อพัฒนาเป็นสารเสริมรสชาติโคคูมิ

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.สาวิตรี ดือราแม, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, exProf. Dr. Toshiki Enomoto, "Rapid Screening of Cultural Parameters for Extracellular Halophilic Glutaminase Production from Tetragenococcus muriaticus FF5302 using the Plackett–Burman Experimental Design", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2021 - กรกฎาคม 2020, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 3
2019 inดร.สาวิตรี ดือราแม, "ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก: สมบัติเชิงหน้าที่ของจุลินทรีย์ ตอนที่ 1", วารสารอาหาร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 20-27
2019 inดร.สาวิตรี ดือราแม, "ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก : คุณประโยชน์เชิงสุขภาพ ตอนที่ 2", วารสารอาหาร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 6-11
2018 inดร.สาวิตรี ดือราแม, "แบคทีเรียชอบเกลือ: แหล่งผลิตเอนไซม์ใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 17-24
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สาวิตรี ดือราแม, "Screening of halophilic glutaminase-producing halophilic and halotolerant bacteria isolated from Thai fish sauce", 3rd World Congress on Advances in Food Science, Processing and Technology, 13 - 14 พฤษภาคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น