ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อผู้สูงอายุ: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว