การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียน (Not in employment, education or training: NEETs)

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on Conditions, Problems, and Needs of Young People Who are Not in Employment, Education or Training (NEETs).", Review of International Geographical Education Online, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 916-924