การพัฒนากระบวนการประมวลผลจากข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1 ในการติดตามพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of Backscattering Mechanism Extraction from Sentinel-1 Dual Polarization SAR data", The 33rd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, 4 - 7 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อนุเผ่า อบแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการประมวลผลข้อมูล SAR จากดาวเทียม Sentinel-1 เพื่อติดตามพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, นครนายก ประเทศไทย