การศึกษาสถาปัตยกรรมของรากต้นอ่อนพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคของราก