เครื่องหมายโมเลกุลชนิดโปรตีนที่จำเพาะต่อโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง